Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ‎0268-2575

Fachzeitschrift: Zeitschrift

  1. 2017
  2. Erschienen

    Separation of lactic acid and recovery of salt-ions from fermentation broth

    Pleissner, D., Schneider, R., Venus, J. & Koch, T., 01.03.2017, in: Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 92, 3, S. 504-511 8 S.

    Publikation: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätzeForschungbegutachtet