Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Matematika i Mekhanika, 1998-8621

Fachzeitschrift: Zeitschrift