Vestnik Novosibirskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriya: Istoriya, Filologiya, 1818-7919

Fachzeitschrift: Zeitschrift