Vestnik Novosibirskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriya: Istoriya, Filologiya, ‎1818-7919

Fachzeitschrift: Zeitschrift