Water Environment and Technology, 1044-9493

Fachzeitschrift: Zeitschrift

  1. 1997
  2. Erschienen

    Biomas Nutrient Recycling: An affordable closed-cycle process with added benefits

    Braungart, M., Hansen, K. & Mulhall, D., 08.1997, in : Water Environment & Technology. 9, 8, S. 41-45 5 S.

    Publikation: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätzeForschungbegutachtet