Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya, ‎0579-2991

Fachzeitschrift: Zeitschrift