Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya, ‎1997-308X

Fachzeitschrift: Zeitschrift