Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya, ‎2587-5566

Fachzeitschrift: Zeitschrift