Israel Journal of Entomology, 0075-1243

Fachzeitschrift: Zeitschrift

  1. 2020
  2. Erschienen

    The Caterpillar Hunter Beetles Calosoma Weber (Coleoptera: Carabidae) in the southern Levant

    Aßmann, T., Boutaud, E., Buse, J., Drees, C., Friedmann, A-L-L., Hetzel, A., Orbach, E., Renan, I., Reuter, C. & Wrase, D. W., 31.12.2020, in : Israel Journal of Entomology. 50, 2, S. 133-158 26 S.

    Publikation: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätzeForschungbegutachtet