International Studies Perspectives, ‎1528-3577

Fachzeitschrift: Zeitschrift

  1. 2024
  2. Erschienen

    The Legitimation of International Organizations: Introducing a New Dataset

    Schmidtke, H., Krösche, N., Schirmer, S. & Lenz, T., 01.02.2024, in: International Studies Perspectives. 25, 1, S. 86-110 25 S., ekad008.

    Publikation: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätzeForschungbegutachtet