Dalian Haishi Daxue Xuebao/Journal of Dalian Maritime University, 1006-7736

Journal